พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 ธ้นวาคม 2560

วันที่ 28  ธันวาคม  2560   เวลา 09.09 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย  ภูมิพันธ์   ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  2560  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  บุคลากร แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี  dsc_7658 dsc_7671 dsc_7694 dsc_7698 dsc_7701 dsc_7703 dsc_7709 dsc_7713 dsc_7724 dsc_7734 dsc_7740 dsc_7749 dsc_7752 dsc_7756 dsc_7758 dsc_7763 dsc_7772 dsc_7775 dsc_7778 dsc_7781 dsc_7783 dsc_7788 dsc_7791 dsc_7797 dsc_7801 dsc_7805 dsc_7811 dsc_7819 dsc_7825 dsc_7828 dsc_7835 dsc_7842 dsc_7851 dsc_7855 dsc_7863 dsc_7868 dsc_7873 dsc_7878 dsc_7885 dsc_7889 dsc_7905 dsc_7915 dsc_7926 dsc_7939 dsc_7944 dsc_7965 dsc_7981 dsc_7992 dsc_7994 dsc_7996 dsc_8002 dsc_8014 dsc_8026