เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผอ.นิธินาถ อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสนับสนุนผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและปูลกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยจัดที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (อาคารเรียนฝ่ายอนุบาล)

dsc_4989dsc_4872

dsc_4819dsc_4822 dsc_4831 dsc_4834 dsc_4843 dsc_4849 dsc_4855 dsc_4857 dsc_4859 dsc_4869  dsc_4880 dsc_4885 dsc_4887 dsc_4890 dsc_4896 dsc_4903 dsc_4908 dsc_4924 dsc_4930 dsc_4935 dsc_4944  dsc_5012 dsc_5021