มรภ.รอ จัดประชุมสภาวิขาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

dsc_5031dsc_5044 dsc_5045 dsc_5046 dsc_5050 dsc_5054 dsc_5059 dsc_5061 dsc_5063 dsc_5067 dsc_5070 dsc_5079 dsc_5080 dsc_5099 dsc_5101 dsc_5102 dsc_5104 dsc_5107 dsc_5108 dsc_5110 dsc_5112 dsc_5114 dsc_5118