คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของแนวคิดปรัชญาการเมืองตะวันตก ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่สอนทางรัฐศาสตร์ที่มีความสนใจในเรื่องนี้อีกด้วย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

dsc_5122dsc_5129dsc_5136dsc_5152  dsc_5132  dsc_5142  dsc_5164 dsc_5175 dsc_5177 dsc_5181 dsc_5184 dsc_5201 dsc_5206 dsc_5215 dsc_5218 dsc_5223 dsc_5225 dsc_5238 dsc_5244 dsc_5249 dsc_5258 dsc_5262 dsc_5269 dsc_5285 dsc_5293 dsc_5298 dsc_5303 dsc_5307 dsc_5316 dsc_5324 dsc_5326 dsc_5328 dsc_5330 dsc_5336