NEW

การประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 1 ธันวาคม 2564

วันที่ 1  ธันวาคม  2564  เวลา 13.29 น.  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ทั้ง 5 ท่าน ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุมประธานได้ให้ผู้ร่วมประชุมได้ไว้อาลัยให้กับคุณพิภพ สารพัฒน์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  ที่ได้เสียชีวิตลง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  และเริ่มการประชุมโดยท่านประธานในพิธีได้มอบ ของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดีรับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นตัวแทนอาจารย์ทุกท่าน กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร  ที่ได้ให้โอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่าน และหวังว่าคงมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานต่อไป  และมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

การประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 1  ธันวาคม  2564  เวลา 10.09 น.  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ทั้ง 5 ท่าน ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุมประธานได้ให้ผู้ร่วมประชุมได้ไว้อาลัยให้กับคุณพิภพ สารพัฒน์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  ที่ได้เสียชีวิตลง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  และเริ่มการประชุมโดยท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ  จำนวน 12 ท่าน  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดีรับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย
ในโอกาสนี้ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  นายทินภัทร  โพธิ์ชัย  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคน กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร  ที่ได้ให้โอกาสกับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำงานและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การต่อไป (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.39 น. ณ  ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ  ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เฉลย  ภูมิพันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุม  โดยก่อนการประชุมท่านอธิการบดีได้มอบพระนาคปรกเมืองไพร และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับ  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมยินดีกับนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย  ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบต่อที่ประชุม พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา  ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทางจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ประชุมด้วย      (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(169)/2564 วันที่ 18 พ.ย.2564

วันพฤหัสบดี ที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  11(169)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.49 น. ณ พระอุโบสถวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เพื่อนำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระสุขุมวาทเวที เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
เมื่อเดินทางถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถวายเครื่องบริวารกฐิน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,009,999 บาท

(เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2564  ณ  ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างชื่นชมยินดีผ่านระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม…)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.29 น. ที่บริเวณริมฝั่งสระแก้วราชภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พระครูสีระสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รองอธิการบดี ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประกอบพิธีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากริมฝั่งสระแก้วราชภูมิ   เพื่อไปประดิษฐาน ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  รวมถึงแห่เครื่องสักการบูชา

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 21  ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  10(168)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  10/2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 (โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทหน่วยงานที่ใช้จ่ายลงทุน ร้อยละ 100 วงเงินเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการการกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)