NEW

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

(เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ  ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 11.30 น.-17.00 น.ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีนายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ในส่วนงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับผิดชอบ  โดยมี  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในการนี้  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินวาน  ข้อเสนอแนะ ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก่   ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดข้างเคียง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์   เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงปลูกขมิ้นชัน ณ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเดินทางกลับ (เพิ่มเติม…)

องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  16  มิถุนายน 2565  เวลา 10.29 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การประชุมโดยมีคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะ ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษา โดยได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่คาดหวัง วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีประสบการณ์สอนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้อาจารย์สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้การถ่ายทอดสู่นักศึกษาครูได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต

นักปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา (Degree) และระดับประกาศนียบัตร (Non – Degree) เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำเสนอแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ก่อนเดินทางกลับ (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.รอ นำรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    โดยมีรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งท่านประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมนำรองอธิการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อละเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สำนักวิชาการและประมวลผลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่  ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ภูสีอ่อน  ได้บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย โดยมีอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

การประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ นายปรีชา อารยะสัจพงษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบพลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และพลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และความร่วมมือชมรมกตัญญูคลับกับมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีแผนในการทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับกำลังพล และร่วมมือกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเสริมการผลิตและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา  08.35 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022 รอบแรก Northern Zone Group (f) Football Match  พร้อมอวยพรให้การเดินทางให้ปลอดภัยรักษาสุขภาพ  และการแข่งขันขอให้ทำเต็มกำลังความสามารถขอให้โชคดี  โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และพัฒนาคุณภาพองค์กร  พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี  เตียนพลกรัง  ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมด้วย

(เพิ่มเติม…)

การคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  วันอังคารที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 10.09 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  ให้ข้อมูล  พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการได้เยี่ยมชมป่าสมันไพรของมหาวิทยาลัยฯ  และร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ บังเกิดผลดีแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแบบเบ็ดเสร็จยั่งยื่นต่อไป (เพิ่มเติม…)

พิธีมอบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.06 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต     กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6​  ประจำปีการศึกษา  2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งมีท่านคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  รองอธิการบดี อาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  ในโอกาสอันดีนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี (เพิ่มเติม…)