Author Archive: teera vongchaichan

วันที่ 2 ของการตรวจเยี่ยมและการประเมินสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.30 น.รศ.สุปราณี อัทธเสรี ประธานคณะทำงาน พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช และดร.ปัทมา ทองสม  ได้แจ้งผลสรุปแและให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะฯ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาตามที่คณะประเมินได้ชี้แนะทุกอย่าง  ในการนี้อธิการบดีผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เข้ารับฟังผลสรุป และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล  ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  มาให้กำลังใจแก่คณาจารย์และุบคลากรในการรับการประเมินครั้งนี้  ซึ่งผลการประเมินจะบ่งบอกถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

(เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม การดำเนินงาน เอกสาร แหล่งข้อมูล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัด การประชุม เรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๒

วันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๙ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  รุ่นที่ ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า” วันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา

วันที่ ๒ พฤษาคม  ๒๕๖๑  เวลา 09.09  น.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า” ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรพิเศษ  บรยายในหัวข้อเรื่อง   “พยาบาลยุคไทยแลนด์ ๔.๐  การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพ” มีศิษย์เก่า นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี  ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 26 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2561 เวลา  12.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  นำโดยท่านอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุข

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (127)/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 09.39 น. วันที่ 26 เมษายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4 (127)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  2560  และท่าน ดร.พรชัย  ผาดไธสงค์  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย วันที่ 9 เมษายน 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย“โครงการย่อยที่ ๑ การใช้ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA”  ณ  ห้อง 7906  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (126)/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 09.39 น. วันที่ 21 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3 (126)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน    (เพิ่มเติม…)