Author Archive: teera vongchaichan

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (125)/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2 (125)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน               (เพิ่มเติม…)

โครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  13.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภณณ์  พันทวี ผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมรับมอบรางวัลกับโรงเรียนมากมาย (เพิ่มเติม…)

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และนิทรรศกาลความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.39 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ   ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งห้องการเงิน) และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ระหว่าง วันที่ 10-12 ก.พ.2561

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561  อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีสโมสรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้  และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 (เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ได้มีสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน. (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 7-8 ก.พ.2561

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วัน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (124)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.39 น.

วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม 2561  เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13 (124)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการ เรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน


วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.09น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองแผน ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเรื่องของแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย
คุณดรงรัตน์  กล้าหาญ  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป (เพิ่มเติม…)