Author Archive: B-PR

สถาบันจัดการความรู้ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันจัดการความรู้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ โดยกิจกรรมนี้มีนักเรียน ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้จำนวนประมาณ 400 คน มีการติวเตรียมความพร้อมในรายวิชาต่างๆที่ต้องสอบ ONET ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิทยากรที่อบรมมาจากตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ทรงคุณวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 6 ทุกคนได้เกิดความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบและได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ปริญ รสจันทร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ ของการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแก่ครู-อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมวิชาการ การเสวนา การบรรยายวิชาการ การเสวนาแสดงนิทรรศการสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และผลงานของสาขาวิชาสังคมศึกษา และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งให้บริการวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาด้านสังคมศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังคมศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสังคมศึกษาผ่านประสบการณ์งานกิจกรรม 3. เพื่อสร้างกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับภาคขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการคือการตอบปัญหาทางด้านวิชาสังคมศึกษา

(เพิ่มเติม…)

ชาว มรภ.รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.09 น. ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

dsc_4288

(เพิ่มเติม…)