Monthly Archive: เมษายน 2022

พิธีมอบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.06 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต     กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6​  ประจำปีการศึกษา  2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งมีท่านคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  รองอธิการบดี อาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  ในโอกาสอันดีนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  56  พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้วรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน และการบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน  จากศิษย์เก่ารุ่นที่2 และผู้จัดการธนาคาร มาร่วมบรรยายพิเศษในโอกาสนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่  5  เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (CB9) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่าน ดร.ธนกร  เชื้อจำรูญ  ประธานอนุกรรมการ  เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ส่งเสริมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และการแถลงข่าวตามวาระโอกาสต่าง ๆ  พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการต่อไป (เพิ่มเติม…)