Monthly Archive: พฤษภาคม 2022

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สำนักวิชาการและประมวลผลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่  ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ภูสีอ่อน  ได้บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย โดยมีอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

การประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ นายปรีชา อารยะสัจพงษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบพลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และพลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และความร่วมมือชมรมกตัญญูคลับกับมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีแผนในการทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับกำลังพล และร่วมมือกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเสริมการผลิตและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา  08.35 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022 รอบแรก Northern Zone Group (f) Football Match  พร้อมอวยพรให้การเดินทางให้ปลอดภัยรักษาสุขภาพ  และการแข่งขันขอให้ทำเต็มกำลังความสามารถขอให้โชคดี  โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และพัฒนาคุณภาพองค์กร  พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี  เตียนพลกรัง  ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมด้วย

(เพิ่มเติม…)

การคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  วันอังคารที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 10.09 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  ให้ข้อมูล  พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการได้เยี่ยมชมป่าสมันไพรของมหาวิทยาลัยฯ  และร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ บังเกิดผลดีแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแบบเบ็ดเสร็จยั่งยื่นต่อไป (เพิ่มเติม…)