Monthly Archive: กันยายน 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโครงการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผล U2T For BGC ปี 2565 “U2T for BCG Roi-Et 2 Global”

วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 10.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผล U2T For BGC ปี 2565 “U2T for BCG Roi-Et 2 Global” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีเนื้อหา คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริมาประยุกต์ใช้ และการนำเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร้อยเอ็ด ในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง จากการนำทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพื่อให้การการติดตามและรายงานผลโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดโครงการ U2T For BGC ปี 2565 “U2T for BCG Roi -Et 2 Global” ซึ่งการจัดโครงการ ในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเกิดการพัฒนาสินค้า และบริการรวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและทางธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ชุมชน ท้องถิ่น เกิดรายได้และความยั่งยืนในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาตำบลและผู้เข้าร่วมโครงการตำบลในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 208 ตำบล การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG ของตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนกลาง
๒. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตำบล ๓. เพื่อให้เกิดการนำผลการพัฒนาสินค้าและบริการของตำบลสู่การขายทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์  ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(180) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(180)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “Show and Share ผลงานและนวัตกรรม การเสริมสร้างสุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2565 เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  เป็นประธานเปิดโครงการ“Show and Share z]  ผลงานและนวัตกรรม  การเสริมสร้างสุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”  ณ. ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์  เจริญแสน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง  ซึ่งมีชุดการแสดงที่เป็นนวัตกรรมจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง และเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอนวัตกนรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย มความสุขกันสนุกกกันถ้วนหน้า  #www.reru.ac.th (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 14(3241)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา  13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญครั้งที่ 14(321)/2565  ซึ่งมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯที่เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในรูปแบบ onsite และ online  ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ทั้งนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักศึกาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  ในการประกวด “เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2”  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย #www.reru.ac.th (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  9/2565 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM

(เพิ่มเติม…)