New

มรภ.รอ. ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจากสโมสรโรตารีสากลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สโมสรโรตารีสากลร้อยเอ็ด นำทีมโดย นย. บัณจง ธนะแพสย์ ตำแหน่ง นายกสโมสร  นยก. วารุณี สุริยวนากุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษา และนยล. วรินธร ศรีแสนปาง ตำแหน่ง นายกรับเลือก ได้นำทีมสมาชิกโรแทเรียนร้อยเอ็ด เข้าพบ อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

dsc_9992

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560        การบูรณาการ English to STEM ในชั้นเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด dsc_9802

(เพิ่มเติม…)

การหยั่งเสียงในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีคณะวิทยาศสาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19 พฤษภาคม  2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีคณะวิทยาศสาสตร์และศิลปศาสตร์ หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึก 9 ชั้น)

dsc_9752

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการอบรม”การให้ความรู้ กำกับติดตาม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan)ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรม”การให้ความรู้ กำกับติดตาม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan)ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 เพื่อให้ได้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QualityImprovement Plan)ระดับหลักสูตรสูตร การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์หลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร และอาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 83 คน

dsc_9515

(เพิ่มเติม…)

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดdsc_9321

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 1

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล และมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน

(เพิ่มเติม…)

โครงการเปิดโลกทัศน์ ชะอำ – กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

โครงการเปิดโลกทัศน์  ชะอำ – กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

(เพิ่มเติม…)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน
คณะครุศาสตร์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช จังหวัดระยอง

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

การประชุมสภาวิชาการ  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5 /2560  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

(เพิ่มเติม…)

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ด้วยเทคนิค Integrated Inquiry based learning and STEM for Science Education   (เพิ่มเติม…)