New

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภายในโครงการรับฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ และเรื่องฝึกปฏิบัติและนำการเขียนลงงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เฉลา ประเสริฐสังข์ จากนั้นคณาจารย์ ได้ร่วมกันเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

(เพิ่มเติม…)

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ รับมอบหนังสือจาก คุณบัณจง ธนะแพสย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรินธร ศรีแสนปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

นายสุนทร นุชิตภาพ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

 

มรภ.รอ. จัดนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาแก่คุณประจักษ์ วิเชียรสาร รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองบัว เพื่อบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น ตามโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาที่เผยแพร่ในครั้งนี้คือเรื่องโกศต้นแบบจากหม้อไหใส่ศพ 2,500 ปีมาแล้วพบทั่วไปในกลุ่มอาเซียน และบ้านเมืองบัวต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ดได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ

-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก อาจารย์ปริญ รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตและการเสวนาทางวิชาการด้านต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตและการเสวนาทางวิชาการด้านต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม อาคารวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ขอขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก  องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษาในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 08.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษาในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีอาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือเพื่อให้คำแนะนำในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีการบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และการบรรยายในหัวข้อ”เรียนรู้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ให้สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ และให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ และนักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนและพี่เกิดความอบอุ่นฉันท์พี่น้อง

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการปรับตัวและเตรียมความพร้อม ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและการติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 43 หลักสูตร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 140 คน

(เพิ่มเติม…)