NEW

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา  13.30 น. คณบดี อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60  ณ  บ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ท  ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านดร.ดุษฎี  โยเหลา…  ขอบคุณภาพโดยคุณบวรลักษณ์  บุญจำเนียร

(เพิ่มเติม…)

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา 09.29 น.อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์ ณ หอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

ศูนย์วิทยบริการจัดโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน  วันที่ 3 เมษายน  2560

เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๙

วันที่ 3  เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ร.ต.อ.ทศพร อุตมะพรหม ทนายความนุชิตรา มีมานะ  วันที่ 31  มีนาคม  2560 ณ ห้องประชุมมันปลา  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด( ขอบคุณภาพจาก Pimonsak Nilphai และ Nana Lomny

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรม”เพื่อนที่ปรึกษา” ณ ห้อง EDU403 ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการอบรม”เพื่อนที่ปรึกษา” ณ ห้อง EDU403  ชั้น 4  อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำ ๒๕๖๐

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำ ๒๕๖๐  ณ  อาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)