Author Archive: teera vongchaichan

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   วันที่ 21  เมษายน 2560  เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีจำนวนมากต่างได้รับพรจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 21 เมษายน  2560   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 19 เมษายน  2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ตำแหน่งที่ว่างลง  หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (เพิ่มเติม…)

“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

สโมสรบุคลากรจัดโครงการ“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมการสรงน้ำ

พระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัยเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานเอนกประสงค์ (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา  13.30 น. คณบดี อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60

วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60  ณ  บ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ท  ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านดร.ดุษฎี  โยเหลา…  ขอบคุณภาพโดยคุณบวรลักษณ์  บุญจำเนียร

(เพิ่มเติม…)