Author Archive: teera vongchaichan

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา09:09 น.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (นบ-พะ-ปะ-ดน-สุ-วัน-นะ-ฉัด) ขึ้นประดิษฐานส่วนบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งพระเมรุมาศจำลอง จะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ” (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (120)/2560 วันที่ 21 กันยายน 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่ 21  กันยายน  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9 (120)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2560

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของพสกนิกร ในแต่     ละท้องที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน้อมนำ      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่บุคลากรในพื้นที่ และรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ระยะ 20 ปี ในระหว่างปี พ. ศ. 2560-2579 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและ การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ อันจะเป็นการสนองต่อพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

          โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขการกำหนดพื้นที่บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะฯ รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และเดินทางไปที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการช่วยเหลือของหน่วยงานราชการที่ให้การการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากที่ผ่านมา (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2560  เวลา  09.29  น.  รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ    เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคกศ.ปช และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา2560  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธ์ุ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2560  เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560 (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้อนรับ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ต้อนรับ พลโท  จเรศักดิ์  อานุภาพ  ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เนื่องในการประชุมสัมมนาแก้ปัญหาการประกอบการกิจการรถตู้ของประเทศไทย  วันที่ 19  สิงหาคม  2560  ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน  และมีผู้ประกอบการกิจการรถตู้ภาคเหนือ ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย บริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่10  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์พิทักษ์  พลคชา  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา
“การเพาะเห็ด” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 13.09 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ  แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้บริหารทางการพยาบาล  และมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)